Σύγχρονες πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση

The EU’s youth initiatives: focus on education and employment pdf(en)

Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων 2011/C 372/01 – link  pdf(el)

Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 2012/C 398/01 – link  pdf(el)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβολίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2008/C 111/01 – link  pdf(el)

Ευρωπαϊκές οδηγίες για την επικύρωση της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης (CEDEFOP, 2009) – link

Ευρωπαϊκός Κατάλογος για την επικύρωση της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης – pdf(en)